รองศาสตราจารย์นพนิธิ สุริยะ

ประวัติการศึกษา

น.บ. ธรรมศาสตร์,
LL.M. Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์