รองศาสตราจารย์จิรประภา มากลิ่น

ประวัติการศึกษา

 

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร