รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์

ประวัติการศึกษา

น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย