ศาสตราจารย์ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขมะ สริอินสุสรณ์(รนุ่ 21)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (รุ่น 40)
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 22)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 21)

ประวัติการทำงาน

กรกฎาคม 2527– เมษายน 2538 อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน 2538 – 10 เมษายน 2539 อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 เมษายน 2539 – มีนาคม 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมษายน 2543 – 22 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 – ปัจจุบัน หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์(ภาคปกติและภาคคํ่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) กันยายน 2539 – ปัจจุบัน
กรรมการสภาวิชาการสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Eastern Asia พฤษภาคม 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการมูลนิธิ APRC : Asian Peace And Reconciliation Council Foundation (APRF)2556 – ปัจจุบัน