ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพัน

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขมะ สริอินสุสรณ์(รนุ่ 21)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (รุ่น 40)
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 22)
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 21)ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๔
Dottore di Giurisprudenza จากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี พ.ศ. ๒๕๓๓

ประวัติการทำงาน

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บรรยายชั้นปริญญาตรี วิชามูลหนี้ ๑ วิชามูลหนี้ ๒ วิชาผลแห่งหนี้ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายโรมันวิชาหลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายลักษณะนิติกรรม-สัญญา วิชาระบบกฎหมายซีวิลลอว์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาระบบซีวิลลอว์ วิชากฎหมายสัญญาขั้นสูงทางธุรกิจ วิชาหลักกฎหมายแพ่งหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๘
อดีตผู้บรรยายวิชาชั้นปริญญาตรี วิชาเอกเทศสัญญาสำคัญ ๑ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทศสัญญา ๑ (ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์เช่าซื้อ) วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ (กฎหมายไทยและกฎหมายอิตาเลี่ยนในเรื่องสัญญา) วิชากฎหมายโรมัน วิชาการใช้และการตีความกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตผู้บรรยายชั้นบัณฑิตศึกษา วิชาหลักและทฤษฎีกฎหมายแพ่ง วิชากฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมาย (หมวดวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา หลักสูตรกฎหมายการเงินและภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๑๔ คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์ครั้งที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๑๗ เอกสารคำบรรยาย ประมวลกฎหมายอาญา ๓
พ.ศ. ๒๕๑๘ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ พิมพ์ครั้งที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๒๐ คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
พ.ศ. ๒๕๒๒ คำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (การขัดกันแห่งกฎหมาย)
พ.ศ. ๒๕๒๓ พยาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙ คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๐ พิมพ์ครั้งที่ ๖)